Actueel

Actueel

Actueel

Voorbereiden op de Omgevingswet.

05-09-2016

Voor de meeste van ons zit de vakantie er weer op. De overvolle mailbox is bijgewerkt en met een frisse blik richten we ons op weer een jaar vol uitdagingen. Er kwam iets nieuws aan toch? Oh ja, de Omgevingswet. Medio 2019 wordt deze wet van kracht.

De Omgevingswet maakt dat bestaande bewegingen in een stroomversnelling komen. Ontschotting van de organisaties, zaakgericht werken, participatie en samenwerken in de keten dragen bij aan de doelstellingen van de nieuwe wet en aan een effectieve en efficiënte overheid. Ook op het technische vlak liggen er uitdagingen. Aansluiting op de Generieke Digitale Infrastructuur, nieuwe standaarden en de implementatie daarvan binnen de werkprocessen en de instrumenten van de Omgevingswet.

Integraal karakter

De Omgevingswet raakt niet alleen u als medewerker in de ruimtelijke ordening, maar ook uw collega's van andere afdelingen die in de fysieke leefomgeving acteren. Het instrumentarium verandert. Bijvoorbeeld het omgevingsplan. In afwijking van het huidige bestemmingsplan bevat het omgevingsplan naast een toedeling van functies per locatie, alle overige regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Hieronder ook locatiegebonden regels uit andere lokale verordeningen, bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze integrale benadering vraagt ook van uw organisatie veranderingen zoals hiervoor beschreven.

Wat kunt u nu al doen om u voor te bereiden op de Omgevingswet?

Het lijkt nog ver weg 2019, maar de transitie naar de nieuwe wet is voor de meeste organisaties geen sinecure. De gegeven tijd is hard nodig voor een goede voorbereiding. Veel gemeenten hebben de eerste stappen al gezet en kennis van de huidige stand van zaken opgedaan bij een van de roadshows die de VNG door het hele land organiseert. Net als bij het DURP proces is het van belang om een coördinator voor het transitieproces aan te stellen. Op grond van het bestuurlijke ambitieniveau, de gewenste rol van de Raad en een inventarisatie van de wensen en vragen bij alle betrokken disciplines kan deze coördinator een team samenstellen om de invoering van de Omgevingswet  te begeleiden. Om inzicht te krijgen in de impact die de Omgevingswet heeft op de gemeentelijke organisatie kunt u het onderzoek hiernaar van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) raadplegen. Voor het bepalen van het bestuurlijke ambitieniveau kunt u gebruik maken van vier definities die zijn opgenomen in hoofdstuk 2.3.1 van het eindrapport 'Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet VNG' (VIVO).

Net als de VNG adviseert Crotec gemeenten nu al stappen te zetten. Het gaat bij de Omgevingswet niet om het verbeteren van de bestaande werkwijze, maar om het echt anders te doen. Van systeemdenken vanuit plannen en procedures moeten we naar een faciliterende organisatie die nieuwe initiatieven de ruimte geeft op basis van 'Ja, mits' in plaats van 'Nee, tenzij'. Dat betekent veelal een cultuuromslag die raakt aan de organisatie en de competenties van de betrokken medewerkers.
Het spreekt voor zich dat er ook budget beschikbaar moet komen om de implementatie de komende jaren te kunnen bekostigen.

Perspectief vanuit de softwareleverancier

Digitalisering is een voorwaarde voor het succes van de Omgevingswet, zo wordt gesteld in het 'Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet'. In VIVO wordt de aanbeveling gedaan om nu al overleg en samenwerking te zoeken met uw softwareleverancier om samen invulling te geven aan het noodzakelijke instrumentarium.

U kunt nu al ervaringen opdoen met de nieuwe manier van werken. Veel gemeenten gingen u voor in zogenaamde 'plannen met verruimde reikwijdte' in het kader van de Crisis- en herstelwet. Hoewel een Omgevingsplan afwijkt van het huidige bestemmingsplan en ook van een plan met verruimde reikwijdte, biedt deze laatste variant wel mogelijkheden om thema's op te nemen die niet in een normaal bestemmingsplan zijn te vatten. Een goed voorbeeld hiervan is het Omgevingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Boekel. Om uitvoering te geven aan de basis van de Omgevingswet, een goede gezonde fysieke leefomgeving, heeft de gemeente ook onderwerpen als gezondheid en  milieu in het plan opgenomen. In de 'Samenvatting voor de media en raad' kunt u meer lezen over de achtergronden van het plan. Digitalisering komt om de hoek kijken bij de verbeelding van het plan. Afwijken van de geldende norm betekent dat de landelijke voorziening het plan niet correct kan verbeelden. Er is dan behoefte aan een eigen raadpleegomgeving waarnaar ook vanuit die landelijke voorziening kan worden verwezen. Hierin heeft Crotec een belangrijke rol gespeeld. Meer gemeenten volgen, waaronder nog dit jaar de gemeente Borsele.

Consolideren

De basis van onze oplossing ligt in een product dat Crotec heeft ontwikkeld voor de transitie naar en het beheer van omgevingsplannen. Dit product, RoConsolideer,  kan nu al volledig geautomatiseerd alle gepubliceerde plannen omvormen tot één gemeente dekkend plan in een database. Door uw plan in de database te brengen kunnen we met de bijbehorende raadpleegomgeving (webviewer) het plan correct voor u in beeld brengen en op internet beschikbaar stellen.

Duurzaamheid

Bij de inwerking treding van de Omgevingswet krijgen bestaande plannen en verordeningen rechtens de status omgevingsplan. Gedurende een overgangstermijn moet de gemeente dan een  omgevingsplan conform de wet opstellen. Met de database versie in RoConsolideer is de (geometrische) basis dan al gelegd.  RoConsolideer vormt ook de basis van een dynamische prototype omgevingsplan dat mede door Crotec voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgezet. Een investering nu in deze oplossing biedt de mogelijkheid om ervaring op te doen met de nieuwe manier van werken. Deze investering gaat bij het van kracht worden van de Omgevingswet  niet verloren, maar kan worden ingezet bij het opbouwen en beheren van het werkelijke omgevingsplan. RoConsolideer is een oplossing die onafhankelijk van de Crotec productlijn functioneert en dus ook inzetbaar is wanneer u uw plannen met software van een andere leverancier maakt.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om ervaring op te doen en uw omgevingsplan te publiceren, klik dan op contactU kunt ook een van onderstaande contactmogelijkheden gebruiken:

T  073 3030 900
M 06 5345 6463 
E  info@crotec.nl